GOLEMAN EMOCIONALNA INTELIGENCIJA PDF

GOLEMAN EMOCIONALNA INTELIGENCIJA PDF

Emocionalna inteligencija has ratings and reviews. Taka said: I was told Daniel Goleman’s Emotional Intelligence was a groundbreaking piece of . Emocionalna inteligencija has ratings and reviews. Jim said: This visionary book by Daniel Goleman is one of the most important in my collec. Download Danijel Goleman – Emocionalna Inteligencija – ŠTA SU EMOCIJE.

Author: Dokora Kegrel
Country: Mauritius
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 7 April 2013
Pages: 129
PDF File Size: 5.38 Mb
ePub File Size: 5.66 Mb
ISBN: 493-1-63677-339-1
Downloads: 33661
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Maujind

Skip to main content. Log In Sign Up.

Emocionalna Inteligencija, Danijel Goleman | Nina Cakic –

Emocionalna Inteligencija, Danijel Goleman. Kada je pametno zapravo glupo 4.

Upoznaj samog sebe 5. Kako izlaziti na kraj sa srcem Traume i ponovljeno emocionalno u enje Cijena emocionalne nepismenosti Neuralni enocionalna straha Dodatak D: Aktivni sastojci programa prevencije Dodatak E: Program znanosti o sebi Dodatak F: Ali naljutiti se na pravu osobu, do ispravnoga stupnja, u pravi trenutak, zbog ispravnoga razloga i na ispravan na in – to nije lako.

Svi putnici bili su jednako iznena eni kao i ja, no kako se nitko nije uspijevao osloboditi zlovolje, malo njih mu je i odzdravilo. Kada sam se vozio tim autobusom upravo sam bio obranio doktorsku disertaciju iz psihologije – ali ta je znanost u ono vrijeme poklanjala vrlo malo pozornosti na inu na koji se takva transformacija to no mogla dogoditi.

Kao potpuna opreka tom emocionallna, evo nekoliko navoda iz ovotjednih novina: Jedva ujnim glasom, pred sudom izjavljuje: Svakoga dana do nas dopiru vijesti prepune takvih svjedo enja o raspadu sustava uljudnog opho enja i sigurnosti, o provalama niskih emicionalna koje su se otele svakome nadzoru. Ova bi vam knjiga trebala pomo i u nerazumnome svijetu prona i svjetlo razuma. Kao psiholog i, posljednjih deset godina, novinar The New York Timesa, pratio sam napredak znanstvenih spoznaja na podru ju iracionalnoga.

Pritom sam opazio dva posve suprotna trenda: Najdramati nije spoznaje ine uvidi u funkcioniranje mozga, kojih ne bi bilo bez novih metoda, primjerice tehnike slikanja mozga.

U tu prazninu nahrupila je sva sila knjiga iz prakti ne i popularne psihologije tzv. Takav stav zanemaruje ono izazovnije pitanje: Na primjer, impulzivnost je medij emocija; zametak svih impulzivnih postupaka jest osje aj toliko intenzivan da rasprskavanjem prerasta u djelovanje.

Ali vrlo lako mogu skrenuti s pravoga puta, a to ine i pre esto. Misle i prije svega na svoju k er, ovaj je par dao sve od sebe ne bi li je spasio dok je voda navirala u vlak koji je tonuo; nekako su uspjeli izgurati Andreu kroz prozor, u ruke spasilaca.

A onda, kada je njihov vagon potonuo, utopili su se 1. Altruisti ka ljubav i Ijudski opstanak: A ta je mo doista emocilnalna Ova tvrdnja preuzeta je iz lanka EN.

Oatleya u istome broju asopisa. Me utim, Bobby Crabtree i njegova supruga mislili su da je Matilda te no i ostala kod prijateljice. Kada mu je k i isko ila iz ormara, Crabtree ju je pogodio u vrat. Matilda Crabtree preminula je dvanaest sati kasnije 5. Ukratko, postmodernim nedoumicama pre esto prilazimo s emocionalnim repertoarom skrojenim za potrebe pleistocena.

  KONVERTOVANJE U PDF

Poticaji za djelovanje Jednog dana u rano prolje e vozio sam se autocestom preko nekog planinskog prijevoja u Coloradu, kada je zapuh snijega iznenada posve prekrio automobil koji se nalazio malo ispred mene.

Dok sam pritiskao ko nicu, osje ao emocoinalna kako mi itavo tijelo preplavljuje tjeskoba i jasno sam uo udaranje srca.

Danijel Goleman o saosećanju | TED Talk

Da sam nastavio voziti u zasIjepljuju oj vijavici, vjerojatno bih bio udario u njih. Samo kod odraslih osoba: Tijelo se mijenja ovisno o emocijama i uzrocima tih pojava u evoluciji: Levenson, Paul Ekman i Wallace V. Ovaj je popis sastavljen na temelju tog lanka i drugih izvora. Glavni kandidati i neki od lanova njihovih skupina jesu: Ovdje nema jednozna nih odgovora; znanstvena rasprava o tome kako klasificirati emocije nastavlja se.

A nakon takve emocionalne naravi dolaze pravi poreme aji emocija poput klini ke depresije ili nepopustljive tjeskobe, kod kojih se osoba osje a neprestano zarobljenom u otrovnom emotivnome stanju.

Na primjer, gubitak voljene osobe op enito izaziva tugu i bol. Uslijedili su mjeseci ogor enog natezanja oko ku e, novca i starateljstva nad djecom. Ali, dok je to izgovarala, o i su joj se u trenu ispunile gole,an. Jedno je djelo emocionalnog uma, drugo racionalnog uma. U jednom vrlo stvarnome golemwn, imamo dva uma, jedan koji misli i drugi koji osje a. Jedan, racionalni um, na in je shva anja kojeg smo obi no svjesni: No uz njega postoji i drugi sustav spoznavanja: Podrobniji opis karakteristika emocionalnoga uma prona i ete u Dodatku B.

Ta procjena potrebe za djelovanjem mora biti automatska, toliko brza da uop e ne dopire do svijesti 3. Ekman, navedeno djelo, emoclonalna. Ova brzina naro ito je golekan na za intenzivne emocije, poput straha i neo ekivane opasnosti. U ovom sporijem slijedu reakcija, osje ajima prethode potpunije artikulirane misli. U tome i jest snaga takvih brzih odluka: Umjesto toga, osje aji nam obi no nadolaze kao gotova stvar.

Simboli na, djetinja stvarnost Logika emocionalnoga uma jest asocijativna; ona elemente koji simboliziraju odre enu realnost, ili pokre u uspomenu na nju, smatra identi nima toj realnosti.

Veliki duhovni u itelji, poput Bude i Isusa, prodrli su u srca svojih u enika govore i jezikom emocija, pou avaju i parabolama, mitovima i pri ama. Primarni je proces klju koji otkriva zna enja djela poput Uliksa Jamesa Joycea: Ne postoji nikakvo vrijeme, nikakve inteligenicja no-posljedi ne veze. Kako isti e Seymour Epstein, dok racionalni um stvara logi ke veze izme u uzroka i posljedica, emocionalni je um nekriti an, povezuje stvari koje su tek na prvi pogled sli ne 5. Postoje brojni na ini na koje je emocionalni um djetinjast, i golman koje s poja avanjem emocije postaje sve djetinjastiji.

Stavovi racionalnog uma provizorni su; novi dokazi mogu opovrgnuti jedno uvjerenje i zamijeniti ga drugim – takav inteligencoja zaklju uje na temelju objektivnih dokaza. Ako su osje aji intenzivni, tada je pobu ena reakcija o ita. U takvim trenucima, emocionalni je um mobilizirao racionalni, koriste i ga za postizanje vlastitih ciljeva. Realnost specifi na za odre ena stanja Funkcioniranje emocionalnog uma uvelike je specifi no za odre ena stanja, odre eno konkretnim osje ajem koji prevladava u datome trenutku.

  DUSAPIN ETUDES PDF

Ovi repertoari koji ovise o stanjima postaju najdominantniji u trenucima kada osje amo intenzivne emocije. Jedan golemsn znakova da je takav repertoar aktiviran jest selektivno pam enje. I danas se nastavlja vrlo stru na rasprava o tome je li emocionalno uzbu enje u osnovi jednako kod svih emocija ili se mogu izdvojiti jedin- stveni obrasci.

golemna

Emotional Intelligence

U mnogim ili u ve ini situacija rad ta dva uma je uskla en; osje aji su neophodni mislima, a misli osje ajima. Erazmo Roterdamski, Pohvala ludosti. Isklju ivoj vladavini Razuma suprotstavio je dva neobuzdana ugnjeta a: Ovaj mozak emoconalna je vrhovnu mo u razdoblju reptila: Od najprimitivnijeg korijena, mozgovnog debla, razvili su se emocionalni centri.

U tim rudimentarnim fazama, olfaktorni se centar sastojao tek od tankih slojeva neurona okupljenih radi analiziranja mirisa.

Jedan sloj stanica upijao je miris i svrstavao ga u odgovaraju e razrede: S dolaskom prvih sisavaca pojavili su se novi, klju ni slojevi emocionalnoga mozga oko mozgovnog debla.

Limbi ki sustav i emocije: Za razliku od drevnog dvoslojnog korteksa, neokorteks je ponudio nevjerojatne intelektualne prednosti. Neokorteks Homo sapiensa, neusporedivo ve i nego u bilo koje druge vrste, sa sobom je donio sve one izrazito ljudske osobine.

Nadalje, nemjerljivi dosezi umjetnosti, civilizacije i kulture odreda su plodovi neokorteksa. Za primjer uzmite ljubav. I dok zec ili majmun imaju ograni en niz tipi nih reakcija na strah, ve i Ijudski neokorteks omogu uje kudikamo prikladniji izbor – me u njima i telefoniranje policiji ili hitnoj pomo i.

Novoro en ad rezusa i prilagodljivost: Poput korijena iz kojeg je izrastao noviji mozak, emocionalna su podru ja preko bezbrojnih veznih sklopova povezana sa svim dijelovima neokorteksa.

A to emocionalnim centrima pridaje silnu snagu kojom utje u na funkcioniranje preostalog dijela mozga – me u njima i misaonih centara. U trenutku kada je htio oti i, ku i se vratila i Hoffertova. Kako bi se osigurao za bijeg, Robles je po eo vezivati i nju. Robles, koji je samome sebi bio obe ao da e mu ovo biti posljednja provala, na to se uspani io, posve gube i nadzor nad sobom.

To ne zna i da je svaki limbi ki pu mu an. Takve su reakcije na djelu i u trenucima intenzivne radosti: Slu aj ovjeka bez ijednog osje aja opisao je R. Joseph, citirani rad, str. S druge strane, mogu e je da postoje neki rudimenti osje aja u osoba bez amigdale v. Paul Ekman i Richard Davidson, urednici. New York, Oxford University Press,